Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus. Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringu roll on määrata kindlaks, kuidas võib üht või mitut krunti täpsemalt kasutada, kas ja millistel tingimustel on krundile lubatud ehitisi püstitada. Detailplaneeringu koostab planeerija koostöös kohaliku omavalitsusega, tehnovõrguvaldajatega jt huvitatud isikutega. Detailplaneeringu koostamise aeg algatamisest kehtestamiseni sõltub planeeringuala suurusest, asukohast, kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkusest ja koostööst teiste planeeringust huvitatud isikutega.

Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500.

Keskkond

Asendiplaanid

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

Taastuvenergia lahendused

Energiaanalüüsid